Ruční čištění 

interiérů vozidel

Všeobecné  podmínky  

 

1. Všeobecné servisní podmínky (dále jen VSP) definují pravidla, dle kterých se řídí objednávka (zakázkový list) prací zadavatelem (popřípadě zmocněncem), dále jen „zákazník“ a poskytovatelem služeb v rozsahu živnosti, dále jen „servis“.

2. VSP jsou v souladu s obchodním zákoníkem č. 513/1991 sb. a v případě záležitosti, která není těmito VSP upravena se servis řídí výše uvedeným zákoníkem.

3. Převzetí vozidla – zákazník předá vozidlo ve smluvený den a čas na  smluveném místě. V případě, že na žádost zákazníka je vozidla převzato servisem mimo místo, kde bude probíhat objednaná práce, zákazník souhlasí s přepravou na místo provedení prací a to na vlastní náklady. Zákazník je povinen zajistit dostatečné množství pohonných hmot dostačujících pro tuto přepravu. V případě nesplnění této podmínky zajistí pohonné hmoty servis, které zákazníkovi následně vyúčtuje s dokladem čerpací stanice a navýšením 10% z ceny pohonných hmot.

4. V případě, že je vozidlo při převzetí jakýmkoliv způsobem poškozeno nebo chybějí některé části vozů, díly, apod., bude o tom proveden záznam v zakázkovém listu. Tento zápis bude rozhodným v případě nesouladu při předání vozidla zpět zákazníkovi.

5. Zákazník předá vozidlo s vyklizeným zavazadlovým prostorem, odkládacími a úložnými  prostory s výjimkou povinné výbavy vozidla. Pokud tak neučiní, servis může účtovat poplatek za manipulaci dle aktuálního ceníku. Servis nese odpovědnost pouze za příslušenství a zařízení instalovaná na vozidle a dále za předměty, které servis převezme na základě inventarizačního soupisu. Rovněž je odpovědný za množství pohonných hmot zaznamenaném v zakázkovém listu.

6. Servis provede všechny objednané práce ve sjednané lhůtě. V případě prodloužení lhůty dodání z důvodů víceprací způsobených předem nedefinovanými skutečnostmi je povinen zákazníka informovat a ten musí s prodloužením lhůty souhlasit.

7. Servis nenese odpovědnost za poškození, která vzniknou v důsledku použití neoriginálních nebo neschválených dílů pro daný typ vozidla (např. tuningové úpravy), dále pak na závady vzniklé v důsledku chybějících částí (zátek, krytek, víček, těsněních, apod.), při neodborném zásahu v interiéru vozidla.

8. Servis nenese odpovědnost za škody, které prokazatelně nevznikly v příčinné souvislosti s prováděnými pracemi.

9. V případě, že dojde k poškození vozidla v servisu v souvislosti s prováděnou činností bez ohledu na charakter poškození, je servis pro tyto případy pojištěn. Servis prohlašuje, že v takovém případě provede bezodkladně kroky vedoucí k nápravě vzniklé situace v nejkratším možném termínu, avšak v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami pojišťovny, které termíny likvidace pojistné události upravují.

10. Předání vozidla zákazníkovi proběhne v domluveném dnu, čase a místě.

11. Zákazník je povinen vozidlo zkontrolovat a převzít, což ztvrzuje svým podpisem na zakázkovém listu, část předání vozidla.

12. V případě, že si zákazník nepřevezme vozidlo ve sjednané době, může servis uplatňovat nárok na parkovné dle platného ceníku.

13. Platba za provedené práce probíhá v hotovosti, převodem nebo CCS kartou. Způsob platby je předem označen v zakázkovém listu. Na veškeré platby bude vystavena faktura, popřípadě zjednodušený daňový doklad a v případě platby v hotovosti dále pak příjmový pokladní doklad.

Změna VSP vyhrazena